גיליון 6473 עמוד 5 מתאריך 13/09/2012יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-31992, וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין.

ה' באלול התשע׳׳ב (23 באוגוסט 2012) (חמ 3-18(

עמרם קלעג׳י

_    המנהל הכללי של משרד פנים

3 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

מינוי ממלאי מקום ממונה בריאות בוועדת חריגים

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש׳׳ע-2010 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש׳׳ע-2010י, אני ממנה את סגן המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות ואת המהנדס הארצי לתכנון וקולחים במשרד הבריאות לממלאי מקום לממונה בריאות2 בוועדת חריגים לפי תקנה 5 לתקנות האמורות. ח' באלול התשע׳׳ב (20 באוגוסט 2012) (חמ 3-4105)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

1    ק׳׳ת התש׳׳ע, עמ' 1018.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 6.

שינוי הרכב ועדת אתיקה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ׳׳ו-1996י, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) התשנ׳׳ז-21996, אני משנה את הרכב ועדת האתיקה במרכז הרפואי אסף הרופא3 וממנה את עורכת הדין קרני מור, ת׳׳ז 351666956, ליושבת ראש ועדת האתיקה, במקומה של עורכת הדין ליאורה רזניק, ת׳׳ז 50926732.

ח' באלול התשע׳׳ב (26 באוגוסט 2012) (חמ 3-2753)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 327.

2    ק׳׳ת התשנ׳׳ז, עמ' 80; התשס׳׳ד, עמ' 837.

3    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 5359.

מינוי מפקחים

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס׳׳ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס”ג-12002 (להלן - החוק), ובהסכמת הרופא הווטרינר העירוני ד׳׳ר אייל אקשטיין, אני מסמיך בזה את הרשומים מטה לשמש מפקחים לעניין החוק ותקנותיו:

תמר עמרם, ת׳׳ז XXXXXX319 סמי אבו, ת׳׳ז XXXXXX128 דוד (דודי) חיים, ת׳׳ז XXXXXX986 משה יוחאי, ת׳׳ז XXXXXX746

יוגב גואטה, ת׳׳ז XXXXXX876 רמי פלד בוקשפן, ת׳׳ז XXXXXX263 ב' באלול התשע׳׳ב (20 באוגוסט 2012) (חמ 3-4406)

צבי גוב ארי

ראש עיריית יבנה

הודעה על מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1986 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-11985 (להלן - החוק), מיניתי את עובדי עיריית יבנה (להלן - העירייה) המפורטים להלן, לאחר שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם לעניין העבירות המינהלות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס׳׳ז-22007, למפקחים בתחום העירייה:

תמר עמרם, ת׳׳ז XXXXXX319 סלומון אבו, ת׳׳ז XXXXXX128 דוד (דודי) חיים, ת׳׳ז XXXXXX986 משה יוחאי, ת׳׳ז XXXXXX746 יוגב גואטה, ת׳׳ז XXXXXX876 רמי פלד בוקשפן, ת׳׳ז XXXXXX263 ב' באלול התשע׳׳ב (20 באוגוסט 2012) (חמ 3-1923)

צבי גוב ארי

_    ראש עיריית יבנה

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 31; י”פ התשס׳׳ח, עמ' 1018.

2    ק׳׳ת התשס׳׳ז, עמ' 1126.

הסמכת פקח

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס׳׳ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס”ח-12008 (להלן - החוק), ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך את פקח המועצה, וסאם עוידאת, ת׳׳ז XXXXXX847, לפקח על ביצוע חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק, ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בחוק. כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2012) (חמ 3-4029)

אבו סלאח דולאן

_ ראש המועצה המקומית מג'דל שמס

1 ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 534; התשס׳׳ט, עמ' 146.

הודעה על מינוי ועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-11976, מינתה מועצת עיריית חולון, בישיבתה מיום י”א בתמוז התשע׳׳ב (1 ביולי 2012), ועדת ערר לעניין החוק האמור בהרכב כמפורט להלן:

1 ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 216.


6417 ילקוט הפרסומים 6473, כ״ו באלול התשע״ב, 13.9.2012

1

ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 252.