גיליון 6473 עמוד 6 מתאריך 13/09/20127028/2012

.1

עורכת דין אודליה עסיס אברג'יל - יושבת ראש

25.6.2012

.2

יפת צדקה - חבר

מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות,

.3

סמי שמואל - חבר

מרכז הסתדרות המעו׳׳ף

ועדות ערר קודמות1 - בטלות.

רשויות מקומיות

.4

ד' באב התשע׳׳ב (23 ביולי 2012)

כלל העובדים

.5

(חמ 3-265-ה1)

הודעה בענין עובדים מס' 14/12 עדכון קצובת ביגוד

.6

מוטי ששון

10.7.2012

.7

ראש עיריית חולון

25.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

.8

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3694.

7029/2012

.1

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר

28.6.2012

.2

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,

.3

הסתדרות החדשה / המעו׳׳ף

התשל״ו-1976

חינוך

.4

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות

כלל העובדים

.5

המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976י,

חוזר 10/12 קצובת הבראה ונופש

.6

שינתה המועצה המקומית מטולה, בישיבתה מיום ראשון,

10.7.2012

.7

כ״ח באייר התשע״ב (20 במאי 2012), את הרכב ועדת הערר

28.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

.8

לעניין החוק האמור, כך שעורך הדין סמי דרורי מונה ליושב ראש במקומו של יואב יעקובי; יואב יעקובי ימשיך לכהן כחבר

7030/2012

.1

2

בוועדת הערר.

21.6.2012

כ״ו באב התשע״ב (14 באוגוסט 2012)

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,

.3

(חמ 3-265-ה1)

הסתדרות החדשה / המעו׳׳ף

הרצל בוקר

חינוך

.4

ראש המועצה המקומית מטולה

עובדי הוראה שאינם מורים חוזר 9/12 מענק יובל

.5

י ס״ח התשל״ו, עמ' 252.

.6

10.7.2012

.7

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

21.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

.8

7031/2012

.1

התשכ״ט-1969

4.6.2012

.2

נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,

.3

12510/חיפה (חלק מגוש שומה מס' 10809/חיפה), נפת חיפה,

הסתדרות החדשה / המעו׳׳ף

הוצג היום למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר

חינוך

.4

המקרקעין אזור הסדר חיפה, רח' פל-ים 15א, קרית הממשלה,

כלל העובדים

.5

קומה 14, חיפה, בעיריית חיפה, ובלשכת הממונה על מחוז חיפה,

חוזר מס' 8/12 קצובת הבראה עדכון 2012

.6

קרית הממשלה, חיפה.

4.7.2012

.7

4.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

.8

ח' באלול התשע״ב (26 באוגוסט 2012)

חיים לרדו

7032/2012

1

פקיד הסדר המקרקעין

20.6.2012

.2

אזור הסדר חיפה

מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות,

.3

מרכז הסתדרות המעו׳׳ף

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,

רשויות מקומיות

.4

מצילים דור ב'

.5

התשי״ז-1957

הודעה בענין עובדים מס' 13/12 דמי כלכלה

.6

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2012

4.7.2012

.7

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

20.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

.8

7033/2012

.1

1. מספר הרישום.

5.7.2012

.2

2. תאריך החתימה.

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,

.3

3. הצדדים.

הסתדרות החדשה / המעו׳׳ף

4. ענף.

חינוך

.4

5. היקף.

כלל העובדים

.5

6. נושאים.

חוזר מס' 11/12 קצובת ביגוד

.6

7. תאריך הגשה.

24.7.2012

.7

8. תקופת תוקפו.

5.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

.8

ילקוט הפרסומים 6473, כ״ו באלול התשע״ב, 13.9.2012 6418

1