גיליון 6473 עמוד 7 מתאריך 13/09/20127034/2012    .1

5.7.2012    . 2

3.    איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים, הסתדרות החדשה / המעו״ף

4.    חינוך

5.    כלל העובדים

6.    חוזר מס' 12/12 קצובת ביגוד בעין

7.    24.7.2012

8.    5.7.2012 - לתקופה    בלתי    מסויימת

1.    7035/2012

2.    11.7.2012

3.    מרכז השלטון המקומי, מרכז הסתדרות המעו״ף

4.    רשויות מקומיות

5.    עובדי הרשות המקומית אשר הועסקו בעבר במועצה דתית

6.    גרירת וותק

7.    29.7.2012

8.    1.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2012

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

1.    מספר הרישום.

2.    תאריך החתימה.

3.    הצדדים.

4.    ענף.

5.    היקף.

6.    נושאים.

7.    תאריך הגשה.

8.    תקופת תוקפו.

1.    167/2012

2.    24.6.2012

3.    ממשלת ישראל , הסתדרות החדשה

4.    כלל הענפים

5.    כאמור בסעיף 3 להסכם

6.    הגדלת שיעור תוספת השוואה

7.    10.7.2012

8.    24.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    168/2012

2.    5.6.2012

3.    טכניון מכון טכנולוגי לישראל,

ארגון המח״ר מהנדסים בטכניון מקורנביולוגיים הסתדרות המח״ר המהנדסים מיקרוביולוגיים + ביוכימאים

4.    חינוך

5.    כלל העובדים

6.    שעת גיל

7.    10.7.2012

8.    5.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    169/2012

2    6.5.2012

3.    חברת רם - ק.ר.מ סחר בינלאומי בע״מ, הסתדרות העובדים הלאומית

4.    כלל הענפים

5.    כלל העובדים במתחם    רשות שדות התעופה

6.    תנאי שכר ועבודה

7.    10.7.2012

8.    6.5.2012    - לתקופה בלתי מסויימת

1.    170/2012

2.    6.5.2012

3.    טכניון מכון טכנולוגי לישראל, ארגון סגל ההוראה בטכניון

4.    חינוך

5.    סגל הוראה

6.    תנאי שכר ועבודה

7.    10.7.2012

8.    1.10.2011 -    30.9.2015

1    171/2012

2.    15.7.2012

3.    מדינת ישראל , הסתדרות החדשה / המעו״ף

4.    כלל הענפים

5.    כבאים

6.    רפורמה במערך הכבאות

7.    29.7.2012

8.    15.7.2012 -    לתקופה בלתי    מסוימת

1.    172/2012

2.    25.6.2012

3.    אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל    בע״מ,

הסתדרות החדשה אגוד עובדי התחבורה

4.    הובלה יבשתית

5.    כלל העובדים

6.    תנאי עבודה

7.    4.7.2012

8.    25.6.2012 -    לתקופה בלתי    מסויימת

1.    173/2012

2    .    2.7.2012

3.    ממשלת ישראל, הסתדרות החדשה

4.    כלל הענפים

5.    רנטגנאים

6.    מענק לשבוע עבודה בן חמישה    ימים

7.    10.7.2012

8.    2.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    174/2012

2.    15.7.2012

3.    נילית, הסתדרות החדשה

4.    תעשיות גומי

5.    כלל העובדים

6.    תנאי עבודה

7.    18.7.2012

8.    1.4.2012    - 31.3.2014 1 2

6419 ילקוט הפרסומים 6473, כ״ו באלול התשע׳׳ב, 13.9.2012

1

   175/2012

2

   21.6.2012