גיליון 6474 עמוד 1 מתאריך 20/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בתשרי התשע״!;    6474    19 בספטמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר........................................ 2

הודעה על צירוף שר לממשלה............................................. 2

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק־יסוד:

הממשלה.............................................................................. 2

הודעה על היתר לקבלת תרומה........................................... 2

הודעות על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה..................... 2

הודעה על מינוי חבר ברשות לשירותים ציבוריים -

חשמל.................................................................................... 3

מינוי נציג שר התיירות בוועדה המחוזית לתכנון

ולבנייה ירושלים.............................................................. 3

מינוי חברים ויושב ראש להנהלת רשות נחל באר שבע.. 2 הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב

בחוף הים............................................................................. 3

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות.......    3

הודעות בדבר בחירה לכהונה וחדילה מכהונה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (בני עי׳׳ש, פתח תקוה, קריית ביאליק, כפר יאסיף, נצרת

עילית, קריית שמונה, רעננה, תל אביב)................ 4

הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות שדות התעופה... 5 הודעה על מתן הוראות הרשם לעניין שיטת חישוב מיטבית לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות

לסביבה - חובות דיווח ומרשם)................................. 5

הסמכת מפקח בעיריית קריית אונו לפי חוק הרשויות

המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)..    6

הודעות מאת הציבור................................................................ 6

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 6