גיליון 6474 עמוד 30 מתאריך 20/09/2012אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 3.2.2013, בשעה

10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יריב כחלון, מפרק

ביו מיינד (2009) בע״מ

(ח׳׳פ 51-428606-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד איתן גליק, מרח' התדהר 17, רעננה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.10.2012, בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן גליק, עו״ד, מפרק

מחשבות טופז בע״מ

(ח״פ 51-337128-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30.8.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב טופז, מרח' המחתרות 16א, רעננה 43551, טל' 050-5289840, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב טופז, מפרק

ויגי יזמות והשקעות בע״מ

(ח״פ 51-289601-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.9.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ויגיסר, מרח' הבנים 46/10, הרצליה 46379, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.1.2013, בשעה 11.00, במשרדי עו״ד מנחם קליין, רח' סירקין 15, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ויגיסר, מפרק

בית כנסת שערי אליהו הנביא שכונת נווה זאב באר שבע

(ע״ר 58-050415-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש״ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.4.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את יוסף בונקר, מרח' זאב טומקין 14/6, שכונת נווה זאב, באר שבע, 050-8106622, ואת דוד אשטמקר, מרח' יוהנה ז'בוטינסקי 16/10, שכנת נווה זאב, באר שבע, 052-7929657, למפרקי העמותה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

יוסף בונקר דוד אשטמקר

מפרקים

עמותת אחת ואחד מאיתנו

(ע״ר 58-042880-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש״ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.9.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו״ד אורי נייער, מרח' המלאכה 14, ת״ד 11704, ראש העין, למפרק העמותה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

אורי נייער, עו״ד, מפרק


ילקוט הפרסומים 6474, ג' בתשרי התשע״ג, 19.9.2012 30