גיליון 6475 עמוד 1 מתאריך 24/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשע״ג    6475    24 בספטמבר 2012

עמוד

עמוד

46

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס׳ תת”ל/50 - מיתקן תרמו-סולארי משאבי שדה.

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס'

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס׳

34

תת׳׳ל 17א - כביש 85 מחלפים 702 ו-784 ............

47

תת”ל/51 - מיתקן תרמו-סולארי צאלים...........

הודעה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מס'

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס׳

36

תת”ל/33 - מסילה רביעית באיילון.........................

48

תת”ל/57 - מיתקן פוטו-וולטאי ליישובי חלוציות בתחוום מושב אוהד.................................................

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת׳׳ל 35א - הגנות החופים בים המלח ותשתיות

49

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..............

42

נלוות - הפתרון ארוך הטווח......................................

51

הודעה לפי חוק הצהרות מוות........................................

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

51

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................

למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת”ל/48 -

58

הודעות מאת הציבור..........................................................

44

דרך מס' 722/77 בקטע תל קשיש - רמת ישי.......