גיליון 6476 עמוד 1 מתאריך 24/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' !::תשרי התשע״ג    6476    24 בספטמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על אצילת סמכות לפי    חוק-יסוד: הממשלה.... 70

הודעה בדבר אצילת סמכויות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................... 70

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי

פקודת הבנקאות............................................................... 70

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי    שמירה    (רישיונות).......... 71

הודעות בדבר השעייה ובדבר הוצאה של חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 72

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 73

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 74

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 75

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 79

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 79

הודעות מאת הציבור................................................................ 81

תיקון טעות