גיליון 6477 עמוד 1 מתאריך 27/09/2012ילקוט הפרסומים

י״א בתשרי התשע״ג


6477


27 בספטמבר 2012


עמוד

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות......    94

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה............................................... 95

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור קיצוב....................................... 96

הודעות מאת הציבור........................................................................ 96