גיליון 6477 עמוד 2 מתאריך 27/09/2012תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985', ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות1 2 (להלן - המבחנים העיקריים): תיקון סעיף 14

י. בסעיף 4׳ למבחנים העיקריים -(י) בפסקה (י), ״מוסדות תורניים״ -

(א)    בפסקת משנה (א), במקום פסקת משנה (2) יבוא:

״(2) תלמיד בישיבה גבוהה, ייחשב מי שלומד במוסד באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע, המדווחות למשרד כאמור בפסקה (י); במקרה של תלמיד ששירותו נדחה בעבר, לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס״ב-32002 (להלן - חוק דחיית שירות), ולא נקרא להתייצב לשירות סדיר, או תלמיד אחר שלא נקרא להתייצב לשירות סדיר, או תלמיד ששירותו נדחה כאמור או תלמיד אחר שנקרא להתייצב לשירות סדיר ומועד ההתייצבות שנקבע טרם הגיע - התלמיד אינו עוסק בעיסוק נוסף; ולגבי תלמיד ששירת שירות סדיר או שקיבל פטור משירות זה או שאינו יוצא צבא, הכל לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986׳4 (להלן - חוק שירות ביטחון) - התלמיד אינו עוסק בעיסוק נוסף בזמן שעות הלימוד בישיבה; כתלמיד בישיבה גבוהה יימנה, לצורך קביעת גובה התמיכה במוסד, רק תלמיד עד גיל 65 שנה;״;

(ב)    בפסקת משנה (ב) -

(י) בפסקת משנה (י), במקום ״כהגדרתו בסעיף 9 לחוק דחיית שירות,״ יבוא ״לעניין זה, ״שירות משולב״ -שירות סדיר המשלב פרק זמן או פרקי זמן של שירות צבאי פעיל ופרקי זמן של לימוד בישיבת הסדר בתנאים של שירות ללא תשלום, שנקבע בהתאם לכל דין״;

(2) בפסקת משנה (2), המילים ״ששירותו נדחה בהתאם לחוק דחיית שירות״ - יימחקו;

(ג)    בפסקת משנה (ג) -

(י) בפסקת משנה (י) -

(א) במקום פסקת משנה (א) יבוא:

״(א) לתלמידים ששירותם הצבאי נדחה בעבר לפי חוק דחיית שירות ולא נקראו להתייצב לשירות סדיר, או תלמידים אחרים שלא נקראו להתייצב לשירות סדיר, או תלמידים ששירותם נדחה כאמור או תלמידים אחרים שנקראו להתייצב לשירות סדיר ומועד ההתייצבות שנקבע טרם הגיע והם לומדים במוסד באופן סדיר, תכנית הלימודים תהיה בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע, המדווחות למשרד, כאמור בפסקת משנה (א)(!); מספר התלמידים בסוג זה הלומדים במוסד, אם לומדים במוסד תלמידים מסוג זה, לא יפחת משניים;״;

(ב)    בפסקת משנה (ב), המילים ״[נוסח משולב], התשמ״ו-986י (להלן - חוק שירות ביטחון)״ - יימחקו;

(ג)    במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

״(ג) במקרה של תלמיד כאמור בפסקת משנה (א) - התלמיד אינו עוסק בעיסוק נוסף; ולגבי תלמיד כאמור בפסקת משנה (ב) - הוא אינו עוסק בעיסוק נוסף בשעות לימודיו בכולל, שמדווח הכולל למשרד לשם קבלת תמיכה; כתלמיד בכולל יימנה, לצורך קביעת גובה התמיכה במוסד, רק תלמיד שטרם מלאו לו 67 שנים;״;

(2)    בפסקת משנה (2), במקום ״נדחה, כאמור לעיל,״ יבוא ״נדחה בעבר לפי חוק דחיית שירות ולא נקראו להתייצב לשירות סדיר או שלא נקראו להתייצב לשירות סדיר, או תלמידים ששירותם נדחה כאמור או תלמידים אחרים שנקראו להתייצב לשירות סדיר ומועד ההתייצבות שנקבע טרם הגיע״;

(3)    בפסקת משנה (3) -

ילקוט הפרסומים 6477, י״א בתשרי התשע״ג, 27.9.2012 94

1

י ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2

   י״פ התשס״ד, עמ' 3498; התשע״א, עמ' 6038 (עמ' 6528); התשע״ב, עמ' 86י3.

3

   ס״ח התשס״ב, עמ' י52; התשס״ג, עמ' 494.

4

   ס״ח התשמ״ו, עמ' 07י.