גיליון 6478 עמוד 1 מתאריך 27/09/2012רשומות

ילקוט

י״א בתשרי התשע״ג


הפרסומים

6478    27 בספטמבר 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה......................................................98

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................160