גיליון 6479 עמוד 1 מתאריך 10/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתשרי התשע״ג    6479    10 באוקטובר 2012

עמוד

הודעות לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)..................................... 198

הודעות מאת הציבור........................................................................ 203