גיליון 6480 עמוד 1 מתאריך 11/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בתשרי התשע״ג    6480    11 באוקטובר 2012

עמוד

הודעה על מינוי קצינות תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 210

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 210

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת    ניידות.... 211

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים    ושירותים........... 211

מינוי חברה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של

תשתיות לאומיות............................................................. 211

מינוי חוקרים מיוחדים לפי חוק הליכי חקירה

והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית

או נפשית)............................................................................ 211

מינוי וביטול מינוי מפקחים מחוזיים לעניין ארגון ומינהל לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד

המנהל וועדת הסעד)...................................................... 212

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 212

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים...................................... 212

מינוי חברים בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים) ............................................................................. 212

עמוד

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)..................... 213

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים............... 213

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים 213

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)............................... 213

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.............. 213

הודעה על עדכון סכום לפי חוק-יסוד: משק המדינה.. 214

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות..................... 214

מינוי מנהל ארנונה בקרית ביאליק...................................... 214

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 214

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2012.. 214

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 216

הודעות מאת הציבור................................................................ 222