גיליון 6481 עמוד 1 מתאריך 15/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ט בתשרי התשע״ג    6481    15 באוקטובר

עמוד

הודעות בדבר אישור תבניות מיתאר מחוזיות

למחוז הדרום...................................................................

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידאו

בראיה לפי תקנות סדר הדין האזרחי....................

הודעה על אישור שיבונים ציבוריים לפי חוק

רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה).............

הודעות לפי חוק הליבי תבנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), חוק הליכי תכנון ובנייה (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................

הודעות מאת הציבור.............................................................


2012 עמוד . 240 . 240 . 240

.    241

. 243 . 243


מינוי רשמים בבתי המשפט.................................................... 238

מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה.................. 238

מינוי שופט נוער.......................................................................... 238

הסמבה לפי פקודת העיריות.................................................. 239

מינוי ועדה מייעצת לעניין נציגי ציבור לפי חוק

בית הדין לעבודה............................................................. 239

מינוי מנהל עניני חשמל.......................................................... 239

תיקון למבחנים למתן תמיבות של המשרד לקליטת

העלייה למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב.. 239 הודעה על מינוי חברים ויושבי ראש בוועדה למתן היתרים לפי הבללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים............................................................. 239