גיליון 6481 עמוד 2 מתאריך 15/10/2012מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין סיגלית אופק, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום י׳׳ט באלול התשע׳׳ב )6 בספטמבר 2012(.

י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012)

)חמ 3-64-ה2-1(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין עידית כלפה, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום י׳׳ט באלול התשע׳׳ב )6 בספטמבר 2012(.

י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012)

)חמ 3-64-ה2-1(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין ערן שילה, לרשם של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג )1 בנובמבר 2012(.

י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012)

)חמ 3-64-ה2-1(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט השלום סיגלית אופק, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, החל ביום י”ט באלול התשע׳׳ב )6 בספטמבר 2012(. י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012) )חמ 3-2666(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט השלום עידית כלפה, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ג באלול התשע׳׳ב )10 בספטמבר 2012(.

כ׳׳ג באלול התשע׳׳ב (10 בספטמבר 2012)

)חמ 3-2666(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רשם בית משפט השלום ערן שילה, לרשם של בתי משפט לענייני משפחה בירושלים, החל ביום ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג )1 בנובמבר 2012(. י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012) )חמ 3-2666(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט השלום עדי אייזדרופר, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום י”ט באלול התשע׳׳ב )6 בספטמבר 2012(. י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012) )חמ 3-2666(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופט עמית כהן, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו בערכאת בית משפט שלום.

כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012)

)חמ 3-686(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

ילקוט הפרסומים 6481, כ״ט בתשרי התשע״ג, 15.10.2012