גיליון 6482 עמוד 1 מתאריך 17/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בחשוון התשס״ג    6482    17 באוקטובר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר........................................ 250

הודעה על מינוי חבר לוועדת מחקר לפי חוק לעידוד

מחקר ופיתוח בתעשייה................................................. 250

תיקון מינוי חברי ועדת יבוא לפי פקודת היבוא והיצוא . 250

הודעות על הארכת תוקף זכויות נפט................................. 250

הודעה על פקיעתה של זכות נפט........................................ 251

הודעות בדבר רישום שעבוד בספר הנפט........................ 251 תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2012 (אור יהודה, בת ים)............................................... 251

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית באר שבע לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -

סמכויות פקחים) ............................................................... 252

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצורכי    ציבור................. 253

בקשה לפירוק חברה על ידי    בית המשפט......................... 261

הודעות מאת הציבור................................................................ 261