גיליון 6482 עמוד 13 מתאריך 17/10/2012הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

1.    בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' ג/6265, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4814, התש׳׳ס, עמ' 763 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן - הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

2.    בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

3.    הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ׳׳ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

4.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בבסמת טבעון, גוש 10,366 -חלקי חלקה    שטח (מ׳׳ר)

157    4,494

582    4,983

הייעוד: דרך.

כ׳׳ה באב התשע׳׳ב (13 באוגוסט 2012) (חמ 3-2)

ראפע חג׳אג׳רה יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 12171-04-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אפייאה חברה לבניין השקעות ופיתוח בע״מ.

והמבקש: ליליאן פרי (בפשיטת רגל בתיק פש״ר 2204/07), ע״י ב״כ עו״ד משה רביזאדה, מרח' דרך נמיר 29, תל אביב 64920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.4.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 1.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ביום 25.10.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

משה רביזאדה, עו״ד בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

פידמי בע״מ

(ח״פ 51-439011-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 18.11.2012, בשעה 14.00, ברח' הנחושת 4, תל אביב 69710, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קמפף, רו״ח, מפרק

אס.בי.אם.אצ' גרופ ישראל יהלומים בע״מ

(ח״פ 51-413749-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.11.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' משכית 6, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן כהן-ציון, עו״ד, מפרק

אור-גל יהלומים בע״מ

(ח״פ 51-181197-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.11.2012, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' מונטיפיורי 33, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פוקס, עו״ד, מפרק 261

ילקוט הפרסומים 6482, א' בחשוון התשע״ג, 17.10.2012