גיליון 6483 עמוד 1 מתאריך 18/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בחשוון התשע״ג    6483    18 באוקטובר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 282

הודעה על מינוי נציג ציבור במינהלת מרכז ההשקעות.. 282 הודעה על פטור חד־ פעמי מחובת מכרז לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)....................................................................... 282

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 282

הודעה בדבר מינוי ועדת מינהל שירות העובדים

למועצות המקומיות................................................................. 284

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים........................... 284

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים....................................... 283

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים............................................. 284

הודעה על מינוי חשב מלווה.......................................................... 284

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות........................ 285 מינוי פקיד גבייה וממונים על הגבייה לפי פקודת המסים

(גבייה)..................................................................................................... 285

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור........................................................... 286

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות הוצאה

לפועל (אגרות שכר והוצאות)............................................. 286

תמצית תקציב רגיל של עיריית עפולה לשנת הכספים

2012........................................................................................ 286

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.    287

הודעות הסדר במקרקעין.................................................................. 287

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה................................................ 287

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 306

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.............................. 307

הודעות מאת הציבור.......................................................................... 309