גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י׳׳ט באלול התשע׳׳ב )6 בספטמבר 2012( ועל שובו ביום כ׳׳ב באלול התשע׳׳ב )9 בספטמבר 2012(. ז' בתשרי התשע׳׳ג )23 בספטמבר 2012( )חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

הודעה על מינוי נציג ציבור במינהלת מרכז ההשקעות

לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט-1959 מודיעים בזה, לפי סעיף 77 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט-11959, כי בהתאם לסעיף 9)א( לחוק האמור, מינתה הממשלה את שמחה יודוביץ, נציגת ציבור, לחברה במינהלת מרכז ההשקעות, במקומו של שמעון כהן2. י׳׳ב באלול התשע׳׳ב )30 באוגוסט 2012( )חמ 3-506-ה6(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 234.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 2168.

הודעה על פטור חד-פעמי מחובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה, לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי”ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת השירות, להתיר, באופן חד-פעמי ובתנאים שיפורטו להלן, מינוי ל-22 משרות באגפי החירום והביטחון במשרדי הממשלה המפורטים להלן, בפטור מחובת מכרז הקבוע בסעיף 19 לחוק. המשרות הן:

ראש אגף א' )היערכות לשעת חירום(

ראש תחום )היערכות לשעת חירום(

ראש תחום )משק לשעת חירום(

המשרד יפרסם בפומבי למשך 14 ימים את דבר איוש המשרות בפטור ממכרז; הפרסום יהיה באתר אינטרנט של נציבות שירות המדינה, של המשרד הרלוונטי ובעיתונות.

ועדת הבוחנים לבחירת המועמדים למשרות האמורות באגפי החירום תהיה בהרכב כדלקמן: נציג המשרד הממשלתי, נציג המטה לביטחון לאומי ונציג נציבות שירות המדינה )להלן - ועדת הבוחנים(.

רשימת המשרדים ומספר התקנים המאושרים:

משרד התקשורת - 4 המשרד לביטחון פנים - 3 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 2

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה - 1 משרד להגנת הסביבה - 2 משרד הפנים - 1 משרד האנרגיה והמים - 2 משרד האוצר - 1 משרד החוץ - 1 משרד התיירות - 1 משרד הבריאות - 3 משרד החינוך - 1

י׳׳ח באלול התשע׳׳ב )5 בספטמבר 2012( )חמ 3-274(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ׳׳ד-11984, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם ידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית הדין האזורי לעבודה חיפה (1)

הרשמת שגית דרוקר    עו׳׳ד נסרין סוסאן

עו׳׳ד ח'אולה עאסי לבית המשפט המחוזי תל אביב

השופטת תמר אברהמי השופט דניאל בארי השופט מרדכי בן-חיים השופטת נעה גרוסמן

השופט דור ון חסדאי השופט זכריה ימיני השופט יצחק יצחק השופטת ארנה לוי השופט שמואל לנדמן

השופטת אירית מני-גור השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת איריס סורוקר השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר השופטת רחל קרלינסקי השופטת ריקי שמולביץ

שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1)

הרשם גיא שני

לבתי משפט השלום מחוז תל אביב או מרכז (2-1)

עו׳׳ד אופיר איל    עו׳׳ד אפרת אליאס

עו׳׳ד חנוך ארליך    עו׳׳ד אפרת בוסני

או מרכז (1)

השופטת הדסה אסיף השופטת נאוה בכור עו׳׳ד שלומית ברנע פרגו השופטת חדוה וינבאום וולצקי

השופטת בלהה טולקובסקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופטת אביגיל כהן השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון שעשוע

השופטת דנה מרשק מרום השופטת ריבה ניב השופטת רחל-בת ערקובי השופט מרדכי פלד השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופט מנחם קליין השופטת דניאלה שריזלי השופטת חנה שניצר-זאגא


1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.


ילקוט הפרסומים 6483, ב' בחשוון התשע״ג, 18.10.2012 282

1

ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ז, עמ' 342.