גיליון 6483 עמוד 29 מתאריך 18/10/2012ביום 5.9.2012, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

(12) הואיל וביום 18.7.2011 ניתן צו לפירוק האגודה בר יהודה - אגודה שיתופית לחקלאות בע׳׳מ, מס' אגודה 57-005136-7, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6278, התשע׳׳א, עמ' 6017, והואיל והפירוק הנ׳׳ל הושלם ביום 5.9.2012, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012)

אורי זליגמן

רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

קובה קייטרינג בע״מ

(ח״פ 51-429976-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 3.12.2010, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד נאיף מחאגנה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.12.2012, בשעה

15.00, אצל המפרק, רח' שפרינצק 1, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאיף מחאגנה, עו״ד, מפרק

גיא לויט בע״מ

(ח״פ 51-279837-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.9.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא לויט, מרח' אהרון בקר 3, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.1.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא לויט, מפרק

גיל שפירא בע״מ

(ח״פ 51-279839-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.9.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל שפירא, מרח' בעל שם טוב 4, הרצליה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.1.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל שפירא, מפרק

הנרי כל בע״מ

(ח״פ 51-165190-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.9.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנרי אוחיון, ת׳׳ז 62509245, מרח' נתן אלבז 127, שדרות, טל' 050-5911174, פקס' 08-6611983, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.1.2013, בשעה 13.00, אצל רו׳׳ח שני לוי, רח' צה׳׳ל 6, חדר 210, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנרי אוחיון, מפרק

ש.י.נ. מאכלים (2009) בע״מ

(ח״פ 51-423934-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של

309 ילקוט הפרסומים 6483, ב' בחשוון התשע״ג, 18.10.2012