גיליון 6483 עמוד 4 מתאריך 18/10/2012תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי באכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים במקום ”תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה” יבוא ”תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה, ואולם עד יום כ”ב באדר א' התשע׳׳ד (22 בפברואר 2014), ניתן לבדוק מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי לפי ת”י 682 חלק 1 ולפי ת”י 682 חלק 2 בנוסחם ערב התחילה”.

ג' בתשרי התשע׳׳ג (19 בספטמבר 2012) (חמ 3-95)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

ת”י 900 חלק 2.2 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים, ממאי 2009. במקומו יבוא:

ת”י 900 חלק 2.2 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים, מספטמבר 2012.

ת”י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לכיריים, למשפתים, לתנורי אפייה ולמכשירים דומים נייחים לבישול, מנובמבר 2007. במקומו יבוא:

ת”י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים, מספטמבר 2012.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס”ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

י”ט באלול התשע׳׳ב (6 בספטמבר 2012) (חמ 3-95-ת1)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן:

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52.

ת”י 438 חלק 1 - אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה, מאוקטובר 1999. במקומו יבוא:

ת”י 438 חלק 1 - אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה, מאוגוסט 2012.

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס”ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

י”ט באלול התשע”ב (6 בספטמבר 2012) (חמ 3-95-ת1)

שלום שמחון

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים הרשמיים שלהלן:

ת”י 579 חלק 1 - מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים, מינואר 1998, גיליון התיקון מס' 1 מדצמבר 2000, גיליון התיקון מס' 2 מספטמבר 2006, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 מאוגוסט 2012.

ת”י 5378 - מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2009, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2012.

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס”ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

י”ט באלול התשע”ב (6 בספטמבר 2012) (חמ 3-95-ת1)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1 ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשנ”ח, עמ' 52.

הודעה על מינוי חשב מלווה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש”ל-1970 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפני תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש”ל-11970, ולאחר שניתנה למועצה הדתית גני תקוה הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב) (3) לתקנה האמורה, מיניתי את אליהו ברבי, ת”ז XXXXXX309, לחשב מלווה במועצה הדתית גני תקוה במקומו של אילן שגב2.

תוקף המינוי מיום י”ב באב התשע”ב (31 ביולי 2012) עד יום י”ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012). י”ב באב התשע”ב (31 ביולי 2012) (חמ 3-140)

יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

1    ק”ת התש׳׳ל, עמ' 1721; התשס׳׳ח, עמ' 1241.

2    י”פ התשע”ב, עמ' 2631.


ילקוט הפרסומים 6483, ב' בחשוון התשע׳׳ג, 18.10.2012 284