גיליון 6483 עמוד 5 מתאריך 18/10/2012מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את עובדי רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים המפורטים להלן, למפקחים לעניין העבירות לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א-21971, ולפי חוק הספנות (ימאים), התשל”ג-31973, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס׳׳ג-42002, לאחר שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם כאמור בחוק:

מס' זהות

ה שם

062647144

עמרם אזולאי

055923007

מאיר אטיא

067586214

יוסף א סייג

055006803

עופר בן עזרא

053994919

רוני ברק

001624741

זאב גלאובר

064521768

אלכנס דר גרסון

067712190

יצחק זגורי

030465009

אברהם טרנטו

067796136

אברהם ידידיה

054612346

יוסף יו הנה

054212576

רון יפה

072375645

יהודה לבקוביץ

065058208

חיים ל הב

053910519

יגאל מאור

050667252

שלמה מן

051516755

עמוס נוימן

058746439

יעקב נ חמן

015447634

מייק ס ולומון

051319895

משה סער

052207438

יעקב צמח

022591721

אשר ק דוש

026005595

בני רוז 'נסקי

052493269

יצחק תחאוכו

לביטולו או עד למועד שבו יחדלו

תוקף מינוי זה עד

מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את שוטרי משטרת ישראל המנויים להלן למפקחים לגבי עבירות על תקנות 13(א), 15, 34, 39א, 53(א), 59, 68(א) ו-(ב), 71, 71א, 73, 77, 80(א), 81, 90 ו-93 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ׳׳ג-21982, ועל תקנות 3(א) ו-15 לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ׳׳ח-31998, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס׳׳ג-42002, לאחר שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם כאמור בחוק:

שבו יחדל המתמנה לשמש בתפקידו, לפי המוקדם.

כ׳׳ב באלול התשע׳׳ב (9 בספטמבר 2012) (חמ 3-1923)

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות

_    והבטיחות בדרכים

י ס״ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ק׳׳ת התשמ״ג, עמ' 387, התשס״א, עמ' 285; התשע׳׳ב, עמ' 547.

3    ק׳׳ת התשנ״ח, עמ' 751, התשס״א, עמ' 289; התשע״ב, עמ' 543.

4    ק׳׳ת התשס״ג, עמ' 178.

מינוי פקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהל מחלקת חניה בעיריית חדרה (להלן - העירייה) עופר שחף, ת׳׳ז XXXXX245, לפקיד גבייה בעירייה, לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, של קנסות חנייה שהוטלו בשל עבירות לפי חוק העזר לחדרה (העמדת רכב וחנייתו), התשנ”א-1990, שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-41982. ח' בתשרי התשע׳׳ג (24 בספטמבר 2012) (חמ 3-18)

עמרם קלעג׳י

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 266.

4    ס״ח התשמ׳׳ב, עמ' 43; התש״ן, עמ' 110.

מס' זהות

ה שם

034052092

צחי אפריאט

310932454

אולג בורודובסקי

034555136

נפתלי ברזני

034100230

יגל בשארי

036252096

ויקי דיגמי

033931643

אהרון כהן

024518466

גיא כץ

שנים מיום פרסומו, או עד המועד

תוקף המינוי לחמש


המתמנים לשמש בתפקידם, לפי המוקדם.

מינוי מפקחים שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים התשס׳׳ה, עמ' 4076 - בטל. כ׳׳ב באלול התשע׳׳ב (9 בספטמבר 2012) (חמ 3-1923)

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות _    והבטיחות בדרכים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 329.

4    ק׳׳ת התשס׳׳ג, עמ' 178.

285 ילקוט הפרסומים 6483, ב' בחשוון התשע״ג, 18.10.2012