גיליון 6484 עמוד 1 מתאריך 18/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב׳ בחשון התשע״ג    6484    8ו באוקטובר 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה......................................................314

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 336