גיליון 6485 עמוד 1 מתאריך 22/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בחשוון התשע״ג    6485    22 באוקטובר 2012

עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 402

היתר להעלאת מחירי לחם לפי חוק פיקוח על

מחירי מצרכים ושירותים.............................................. 402

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים בתחנות תדלוק לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

(מחירים מרביים בתחנות תדלוק).............................. 402

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 403

עמוד

מינוי והסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים) ותקנות בריאות העם (תקני

איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים).............. 404

הסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים)............................................................. 404

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 405

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 410

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 410

הודעות מאת הציבור................................................................ 417