גיליון 6485 עמוד 2 מתאריך 22/10/2012הודעה על מינוי חשב מלווה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש”ל-1970

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש׳׳ל-1970י, ולאחר שניתנה למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה )ב(® לתקנה האמורה, מונה חשב מלווה, כמפורט להלן: המועצה הדתית: גבעת זאב שם ומספר זהות: יעקב גינזבורג, ת׳׳ז XXXXXX619

תקופת המינוי: מיום י׳׳ב באב התשע׳׳ב )31 ביולי 2012( עד יום י׳׳ח בטבת התשע׳׳ג )31 בדצמבר 2012(. י׳׳ב באב התשע׳׳ב )31 ביולי 2012( )חמ 3-140(

יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

1 ק׳׳ת התש״ל, עמ' 1721; התשס׳׳ח, עמ' 1241.

היתר להעלאת מחירי לחם

לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0015 ו-16)ה( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996י, ובאישור ועדת המחירים,

אני מתיר להעלות את המחירים לצרכן של סוגי הלחמים שלהלן בשיעור של 6.53%, מעל מחיריהם הקובעים שנקבעו ביום ד' באדר א' התשע׳׳א )8 בפברואר 2011(2:

להלן המחירים החדשים בשקלים חדשים:

המחיר לקמעונאי

שם המצרך    משקל בגרמים    )לא כולל מע׳׳מ(    המחיר לצרכן לא כולל מע׳׳מ ובאילת

4.52

4.05

750

לחם אחיד )כהה(

4.52

4.00

750

לחם לבן

4.93

4.40

500

חלה או מאפה שמרים

6.78

5.99

750

לחם אחיד )כהה( פרוס וארוז

6.03

5.21

500

לחם לבן פרוס וארוז

תחילתו של היתר זה ביום כ׳׳ו באב התשע״ב )14 באוגוסט 2012(.

כ׳׳ה באב התשע׳׳ב )13 באוגוסט 2012(

)חמ 3-2722(    דוד שטינמץ

_    המפקח על המחירים

י ס״ח התשנ״ו, עמ' 192. 2 י”פ התשע׳׳א, עמ' 3159.

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים בתחנות תדלוק

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס׳׳ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס”ב-12002, אני מודיע כי החל ביום י׳׳ד באלול התשע׳׳ב )1 בספטמבר 2012(, המחירים המרביים בתחנות תדלוק הם כמפורט להלן:


ילקוט הפרסומים 6485, ו' בחשוון התשע״ג, 22.10.2012 402

1

י”פ התשס׳׳ב, עמ' 909; התשס׳׳ד, עמ' 246; התשס׳׳ז, עמ' 737.