גיליון 6486 עמוד 1 מתאריך 23/10/2012ילקוט הפרסומים

ז' בחשוון התשע״ג


6486


23 באוקטובר 2012


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר................................................................... 430

תיקון הודעה בדבר אזורי השיפוט ומקום מושבם של בתי הדין הרבניים האזוריים....................... 430

הודעה בדבר דחיית בחירות למועצה האזורית בוסתאן אל מרג'...................................... 430

הסמכות לפי חוק רישוי עסקים.................................................................. 431

מינויים לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים).................................................. 431

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות......................... 431

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים וחוק התכנון והבנייה.................... 432

הודעות מאת הציבור.......................................................................... 503