גיליון 6487 עמוד 1 מתאריך 24/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ח' בחשוון התשע״ג    6487    24 באוקטובר

עמוד


עמוד

הודעה על באי כוח כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי

חוק הבחירות לכנסת...................................................... 506

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי עבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 506

הודעה בדבר סוג המעשים והמחדלים לעניין עיצום

כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים........................... 506

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה לכהונה של סגן ממלא מקום ראש המועצה המקומית

בתל שבע.............................................................................. 506

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה לכהונה של

סגן ראש העירייה ברהט................................................ 506

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות חלקיות ברמה מפורטת להערות בוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ׳׳א 2/46 ותמ׳׳א 10/ב/1........ 507

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

חכירה.................................................................................... 508

הודעות על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (הוד השרון,

נתניה).................................................................................... 509

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (לכיש, מטה יהודה) 509

הודעת הסדר במקרקעין.............................................................. 510

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות......................................... 510

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור..................... 510

הודעות לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות

חוק התכנון והבנייה).................................... 512

הודעות מאת הציבור................................................................... 513