גיליון 6488 עמוד 1 מתאריך 24/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ בחשוון התשע״ג    6488    24 באוקטובר 2012

עמוד

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ־1.1.2012 עד 50.6.2012)................................................ 518

שינוי שמות עמותות (מ־1.1.2012 עד 50.6.2012)........................................... 550

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות.......................................... 555

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות

556