גיליון 6489 עמוד 1 מתאריך 28/10/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בחשוון התשע״ג    6489    28 באוקטובר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 558

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי החוק האמור............ 558

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 558

הודעה על מינוי שופט במחלקה הכלכלית בבית

המשפט המחוזי תל-אביב-יפו.................................... 558

כתב מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי    הנצחה.................................. 558

הודעות על הגשת בקשות לרישום מפלגות.................... 559

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 561

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 572

הודעות מאת הציבור................................................................ 582

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 596