גיליון 6489 עמוד 2 מתאריך 28/10/2012הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959 י, החליטה הממשלה למנות את גבריאל אופיר לתפקיד המנהל הכללי של המשרד להגנת העורף.

תוקף המינוי החל ביום ט׳׳ו באלול התשע׳׳ב (2 בספטמבר 2012).

כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012) (חמ 3-56-הי)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

הודעה על פטור מחובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-11959 (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה מיום י׳׳ז באלול התשע׳׳ב (4 בספטמבר 2012), הממשלה החליטה לפטור מחובת מכרז, לפי סעיף 19 לחוק, את משרת הממונה על בקרת התביעה והייצוג בערכאות במשרד המשפטים, ובתנאי שיקוים הליך מיוחד של בחירה על ידי ועדה לאיתור מועמדים שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה אשר פורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז2, ואשר הרכבה יהיה כדלקמן:

(1)    היועץ המשפטי לממשלה - יושב ראש;

(2)    נציב שירות המדינה - חבר;

(3)    המנהל הכללי של משרד המשפטים - חבר;

(4)    איש אקדמיה בתחום המשפט שימנה היועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם נציב שירות המדינה והמנהל הכללי של משרד המשפטים - חבר;

(5)    נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום הביקורת והבקרה שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה והמנהל הכללי של משרד המשפטים - חבר.

כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012) (חמ 3-274)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 400 ועמ' 712.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1955 בהתאם סעיף 24 לחוק הדיינים, התשט”ו-11955, אני מודיע על גמר כהונתו של הרב מיכאל בלייכר, אב בית הדין הרבני האזורי בחיפה, ביום ט׳׳ו בחשוון התשע׳׳ג (31 באוקטובר 2012), עקב פרישתו לגמלאות.

כ׳׳ד בתשרי התשע׳׳ג (10 באוקטובר 2012) (חמ 3-643)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ח, עמ' 431.

הודעה על מינוי שופט במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 42ד(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, מינה נשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, השופטת דבורה ברלינר, את השופט עודד מודריק לשופט במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי האמור, לדון בתיקים שבהם שלושת שופטי המחלקה הכלכלית מנועים מלשבת בדין.

תוקף המינוי החל ביום א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012).

י׳׳ב באלול התשע׳׳ב (30 באוגוסט 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התש׳׳ע, עמ' 612.

כתב מינוי

לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ”ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-998יי, בהסכמת השר להגנת הסביבה, אני ממנה את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן


לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הדיג, 1937:

מס' זהות

שם

031111107

מיטל אהרון

031180441

שירן אונגר

057412249

גיא אילון

022880835

נתן אלבז

033377227

רועי ארד

024582892

גל אריאלי

022841084

יגאל בן ארי

033599341

יוסי בן ארי

055667380

רועי בן יוסף

022542740

לישי בן ינאי

059007294

גזאל בשארה

069361244

אלי גבאי

052443611

ממדוח גדיר

054280599

אבי גדליה

309890887

אלכס גלעדי

023973829

אסף דורי

027973601

עמי דורפמן

033631037

דרור קומט

056700461

יוסי האן

042081224

ראובן הפנר

057873846

דודי ויינר

024595860

און ולנסי

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 202.
ילקוט הפרסומים 6489, י״ב בחשוון התשע״ג, 28.10.2012 558