גיליון 6491 עמוד 1 מתאריך 01/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בחשוון התשע״ג    6491    ו בנובמבר 2012

עמוד

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה...... 646

הודעות מאת הציבור...................................................................... 749