גיליון 6492 עמוד 1 מתאריך 04/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בחשוון התשע״ג    6492    4 בנובמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר....................................... 750

הודעה בדבר התוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 750 מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח לפי

חוק העונשין....................................................................... 750

מינוי אנשי ציבור בוועדות לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 750

הארכת תוקף מינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות. 750 הודעה על מינוי ממונים לפי חוק להגברת האכיפה

של דיני העבודה............................................................... 750

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 751

מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים לפי תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים

(הקמת קרן למניעת זיהום הים).................................. 751

מינוי מועצת זכויות מטפחים................................................ 751

הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יבוא חופשי.................... 751

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 752

מינוי פקידי גבייה וממונה על הגבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 752

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 752

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 753

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרוקחים........... 753

הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא.. 753 הודעות על צורך בשיקום מחצבות לפי פקודת המכרות 753

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 753

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל)......................................... 753

מינוי חברי ועדת ערר לארנונה (באר שבע)..................... 754

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 755

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 755

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 778

הודעות מאת הציבור................................................................ 779