גיליון 6492 עמוד 2 מתאריך 04/11/2012הודעה על הפסקת כהונה של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(5) לחוק הממשלה, התשס׳׳א- 2001' (להלן - החוק), כי לפי סעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, פסקה כהונתו של השר יוסי פלד3 ביום י”א בתשרי התשע׳׳ג (27 בספטמבר 2012). כ׳׳ט בתשרי התשע׳׳ג (15 באוקטובר 2012) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    י”פ התשס״ט, עמ' 3682.

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור2, ולפיכך תחת הכותרת ”משרד המשפטים”, אחרי פרט 37 ”רשם התאגידים” שבתוספת האמורה יבוא ”37א. הממונה על בקרת התביעה והייצוג בערכאות.” כ”ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012) (חמ 3-1173)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס”ח התשי”ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3520; עמ' 3978 (4532); התשס׳׳ט, עמ' 2965; התש”ע, עמ' 128 ועמ' 3230; התשע”א, עמ' 1270, עמ' 2402, עמ' 4832, עמ' 5165, עמ' 5852, עמ' 6314, עמ' 6466, התשע”ב, עמ' 1970 ועמ' 3952.

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 368ד(ו) לחוק העונשין, התשל”ז-11977 (להלן - החוק), אני ממנה את רונית פוזננסקי-כץ, נציגת פרקליט מחוז מרכז, לחברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח במחוז מרכז, והיא תהיה היושבת ראש בהתאם לחוק. י”א בתשרי התשע׳׳ג (27 בספטמבר 2012) (חמ 3-3720)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18ב(א)(2) ו-60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975י (להלן - החוק), אנו

1 ס”ח התשל׳׳ה, עמ' 132; התשס׳׳ד, עמ' 441.

כוללים בזה את הרשומים מטה ברשימת אנשי הציבור לפי סעיפים 18ב ו-60א(ב)(3) לחוק של חברים בוועדה לבדיקת מינויים של חבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, יושב ראש של אותם גופים או מנהל כללי בהם, לפי העניין, בתאגידים ובגופים אחרים שהוקמו בחוק: אליעזר וולף אורלי גרטי-סרוסי שלמה מרקל.

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ”ג בתשרי התשע”ג (9 באוקטובר 2012) (חמ 3-765)

יעקב נאמן    יובל שטייניץ

שר המשפטים    שר האוצר

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18ב(א)(2) לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975י (להלן - החוק), אנו כוללים בזה את הרשומים מטה ברשימת אנשי הציבור של חברים בוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק:

אליעזר וולף אורלי גרטי-סרוסי שלמה מרקל.

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ”ג בתשרי התשע”ג (9 באוקטובר 2012) (חמ 3-765)

יעקב נאמן    יובל שטייניץ

שר המשפטים    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 132; התשס׳׳ד, עמ' 441.

הארכת תוקף מינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות

לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(1) לפקודת המשקלות והמידות, 11947, אני מאריך את מינויו של יצחק קמחי2, ת”ז XXXXXX623, למפקח על משקלות ומידות לתקופה שמיום ה' בתשרי התשע׳׳ג (21 בספטמבר 2012) עד יום י”ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012).

ה' בתשרי התשע׳׳ג (21 בספטמבר 2012) (חמ 3-697)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1    ע”ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 3858; התשע׳׳א, עמ' 932, עמ' 2341, עמ' 3886 ועמ' 5964; התשע”ב, עמ' 386.

הודעה על מינוי ממונים

לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב-2011 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ”הממונה” שבסעיף 2 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב

ילקוט הפרסומים 6492, י”ט בחשוון התשע׳׳ג, 4.11.2012 750