גיליון 6493 עמוד 1 מתאריך 05/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״ג    6493    5 בנובמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 794

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 794

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק המתווכים

במקרקעין............................................................................. 794

הודעות על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה

לישראל................................................................................. 794

מינוי נציג שר הבריאות וממלאי מקומו במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה............................................... 794

הודעה על מינוי ממונה על ענייני נפט.............................. 794

מינוי מפקחת על המחירים..................................................... 795

הסמכה לעובד מוסמך לפי חוק שמירת הניקיון............. 795

אישור ארגון למען בעלי חיים............................................... 795

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................ 795

הודעות על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים......... 795

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת רופאי

השיניים................................................................................ 795

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 796

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 796

הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין. 796