גיליון 6494 עמוד 1 מתאריך 06/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בחשוון התשע״ג    6494    6 בנובמבר 2012

עמוד

מינוי רשמת הוצאה לפועל.................................................... 798

הודעה על מינוי ועדת ערר לפי חוק לעידוד

השקעות הון...................................................................... 798

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאי מקומה

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז הדרום.... 798 מינוי יושב ראש לוועדת הבחירות האזורית תל אביב.. 798

מינוי יושבי ראש לוועדות הבחירות האזוריות.............. 798

הסמכות לפי חוק רישוי עסקים............................................ 799

הסמכות לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים)............................................................. 799

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 800

הודעות בדבר קביעת תקנים וביטול תקנים.................... 800

עמוד

הודעה על תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות

מטפחים................................................................................ 801

תיקון הודעה על הכרה במכינות קדם-אקדמיות

לפי חוק קליטת חיילים משוחררים............................ 801

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין............ 801

הודעה על החלת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס״ח-2008

- עיריית כרמיאל............................................................. 801

תיקוני הודעות בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה ...................................................... 802

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר (בית שאן)............ 802

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 802

הודעות מאת הציבור................................................................ 803

תיקון טעות