גיליון 6495 עמוד 1 מתאריך 11/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בחשוון התשע״ג    6495    11 בנובמבר 2012

עמוד    עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות    הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 818

והספורט למוסדות ציבור שהם התאחדויות    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

נהיגה ספורטיבית הפועלות בתחום הנהיגה    ותיקון הודעה..................................................................... 819

הספורטיבית לפי חוק יסודות התקציב.................... 806    הודעות    לפי חוק הצהרות    מוות............................................ 829

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס............ 809    בקשות    לפירוק חברות על    ידי בית    המשפט..................... 830

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 838

הסדר כובל......................................................................... 809    הודעות    מאת הציבור................................................................ 840