גיליון 6495 עמוד 2 מתאריך 11/11/2012מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור שהם התאחדויות נהיגה ספורטיבית הפועלות בתחום הנהיגה הספורטיבית

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק) ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט (להלן - המשרד), למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנהיגה הספורטיבית:

תקנה תקציבית: 19370303

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה), תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד למוסדות ציבור, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן1 2 (להלן - הנוהל).

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתת, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של מבחנים אלה.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.

2.    הגדרות

(א)    במבחנים אלה -

”אליפות ישראל” - מרוץ או מספר מרוצים שבהם משתתפים כלים תחרותיים, ובלבד שלא הטילו מארגני המרוץ או המרוצים מגבלה שלפיה יפחת מספר יצרני הכלים או יצרני המנועים המשתתפים בתחרות משלושה,

ובכפוף לכללי הנהיגה הספורטיבית הנוגעים לאותם סוגי כלים תחרותיים המשתתפים במרוץ או במרוצים כאמור, שאישרה הרשות לנהיגה ספורטיבית (להלן - הרשות) ושפורסמו באתר האינטרנט של המשרד;

”התאחדות” - תאגיד שלא למטרות רווח אשר הוכר כהתאחדות לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית;

”חוק הנהיגה הספורטיבית” - חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס”ו-32005;

”מוסד ציבור” - כהגדרתו בסעיף 3א(א) לחוק;

”תחרות” - יום בודד שבו מתקיים מקצה או מספר מקצים של יריבות ספורטיבית במהלך אירוע מאושר של נהיגה ספורטיבית.

(ב)    כל מונח אחר המופיע במבחנים אלה יפורש כמשמעותו לפי חוק הנהיגה הספורטיבית.

3.    מטרת התמיכה

מטרת התמיכה היא לעודד את פעילות ההתאחדויות לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, כגון מתן שירותים לבעלי רישיונות לפי החוק, קביעת תקנונים, ביצוע ליגות ותחרויות וכיוצא באלה.

4.    תנאי סף לתמיכה

לתמיכה לפי מבחנים אלה תהיה זכאית התאחדות שהיא מוסד ציבור (להלן - המוסד), המקיימת תנאי סף אלה:

(1)    המוסד פועל כמוסד ציבור באופן משמעותי במשך שנתיים לפחות, כדין, בתחומי הפעילות הנתמכים לפי מבחנים אלה שבעדם הוא מבקש תמיכה;

(2) המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה הוא נתון לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו;

(3) המוסד הגיש למשרד תכנית עבודה בעד הפעילות הנתמכת לפי סעיף 5, לרבות העלויות הכרוכות בכך ומקורות המימון;

(4)    תכנית העבודה כאמור בפסקה (3), אושרה בידי מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית לביצוע הפעילות הנתמכת;

(5)    הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה לא מומנה מתקציב המדינה, באופן ישיר או עקיף;

(6)    כל פעילות המוסד מתקיימת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית;

(7)    המוסד קיים שני אירועי נהיגה ספורטיבית מאושרים בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה.

ילקוט הפרסומים 6495, כ׳׳ו בחשוון התשע׳׳ג, 11.11.2012 806

1

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב, עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

3

   ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 110.