גיליון 6496 עמוד 1 מתאריך 14/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בחשוון התשע״ג


6496


14 בנובמבר 2012


עמוד

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין........................................ 866

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה............................... 866

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח 866

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין.............................. 867

הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא.. 868 הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 868

עמוד

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים.. 868 הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי).................................................................... 869

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 869

הודעה על מינוי מפקחת לפי חוק העבירות

המינהליות (נתיבות)....................................................... 870

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

(עמק המעיינות)................................................................ 870

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 870 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק    התכנון והבנייה...... 871

הודעות מאת הציבור................................................................ 892