גיליון 6497 עמוד 1 מתאריך 15/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

15 בנובמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 918

הודעות על מילוי מקום של שרים..................................... 918

הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך......................... 918

מינוי ממלאת מקום נציגת שר האנרגיה והמים

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה............................. 918

מינוי ממלאת מקום חברה בוועדה הארצית לתכנון

ולבנייה של תשתיות לאומיות.................................... 918

מינוי נציגת שר האנרגיה והמים בוועדה לשמירת

הסביבה החופית............................................................... 918

קביעת ארגון מייצג לפי חוק התכנון והבנייה................ 919

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 919

הודעה על מתן הוראות רשם נוספות לעניין שיטת חישוב מיטבית לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות

והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם)............. 919

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 919

הודעות על הסמכת פקחים במועצה האזורית

חוף הכרמל.................................................................................... 920

הסמכת פקח במועצה האזורית חבל אילות.................... 921

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקוני טעויות בהודעות    כאמור............................... 921

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 930

הודעות מאת הציבור................................................................ 936

תיקון טעות דפוס