גיליון 6498 עמוד 1 מתאריך 18/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בכסלו התשע״ג    6498    18 בנובמבר 2012

עמוד

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית.......................................... 945

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום..................................... 952

הודעה על מינוי חברים בוועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק ההגבלים העסקיים.......................... 952

מינוי מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל......................................................... 952

מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים................................................................ 952

מינוי חבר מועצה וחבר הנהלת רשות נחל קישון..................................................... 952

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)................................................... 952

הכרזה על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-1951י, ומששוכנעתי כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האכלוסייה האזרחית אני מכריז בזה על מצב מיוחד בעורף ברדיוס שבין 0 ל-40 ק׳׳מ מרצועת עזה בשטח המסומן במפה המצורפת להכרזה זו והכולל את היישובים המפורטים להלן.

ההכרזה תקפה למשך 48 שעות החל בשעה 16.05 ביום כ׳׳א בחשוון התשע׳׳ג (14 בנובמבר 2012).

י ס״ח התשי״א, עמ' 78; התשנ״ח, עמ' 42.

945 ילקוט הפרסומים 6498, ד' בכסלו התשע״ג, 18.11.2012