גיליון 6499 עמוד 1 מתאריך 19/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בכסלו התשע״ג    6499    19 בנובמבר 2012

עמוד

תיקון הודעה בדבר אזורי השיפוט ומקום מושבם של בתי הדין הרבניים האזוריים.................. 954

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)........ 954

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה....... 955

1016


הודעות מאת הציבור____