גיליון 6499 עמוד 64 מתאריך 19/11/2012מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:תמר הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 10/ 03/ 298

שם התכנית: אתר לכריית חול במישור רותם צפון-שינוי בזכויות בניה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 10/ 03/ 298 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    10/ 02/ 100/ 43

כפיפות    תממ/ 4/ 14

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מישור רותם גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף גושים וחלקות:

גוש: 100112 מוסדר, חלקי חלקות: 5. גוש: 100113 מוסדר, חלקי חלקות: 2. קואורדינטה 215000 :X קואורדינטה 552500 :Y מטרת התכנית:

הוספת זכויות בנייה למאזני גשר, למבני משרדים ניידים ולמתקן לניפוי חול. עיקרי הוראות התכנית:

התכנית מייעדרת שטחים ומכינה מסגרת תכנונית למטרות אלה:

1.    כריית חול.

2.    דרך גישה לאזור הכרייה.

3.    הוספת זכויות בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 17/05/2012 ובילקוט הפרסומים 6431, התשע״ב, עמוד 4719, בתאריך 14/06/2012.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלי: 08-6263795. וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תמר, נוה זהר, טלי: 08-6688841, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .

אבי הלר

יו"ר הועדה לדיור לאומי מחוז דרום


1016_

המחיר 25.92 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN


הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

י. קורי השקעות בע״מ

)ח״פ 51-422426-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.12.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק,

רח' רש׳׳י 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אוהד, עו״ד, מפרק

שמעון בן גיגי נכסים בע׳׳מ

(ח״פ 51-330545-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.12.2012, בשעה 16.00, במשרדי טיקטין-אבן, חברת עורכי דין, רח' הבנקים 8, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב אבן, עו״ד, מפרק

תפנטולס בע׳׳מ

(ח״פ 51-330691-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.12.2012, בשעה 15.30, במשרדי טיקטין-אבן, חברת עורכי דין, רח' הבנקים 8, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב אבן, עו״ד, מפרק

סטורוויז בע׳׳מ*

(ח״פ 51-356335-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.12.2012, בשעה 11.00, ברח' דרך אם המושבות 94, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמרוד בשן, מפרק

הערה: הודעה זו מבטלת את ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6481, עמ' 244.

ילקוט הפרסומים 6499, ה' בכסלו התשע״ג, 19.11.2012 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי