גיליון 6500 עמוד 1 מתאריך 20/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בכסלו התשע״ג    6500    20 בנובמבר 2012

עמוד

מינוי צוות לתיקון ליקויים במשרד המשפטים

לפי חוק מבקר המדינה................................................... 1018

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 1018

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ ביךארצי........ 1018

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 1018

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים). 1018 הכרה בארגונים בין-לאומיים לפי תקנות להשבחת

ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע)....... 1018

תיקון ההודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות

הרוקחים (תכשירים)........................................................ 1019

הודעה על עדכון סכומי אגרות לפי כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין

זרים ואגרות)....................................................................... 1019

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס....................... 1019

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 1019

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי........ 1020

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1020

הודעה על הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק

ההגבלים העסקיים.......................................................... 1020

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים.......................... 1020

הודעה על קביעת מתכונת דיווח על רווחיות סולר

לתחבורה............................................................................. . 1020

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................1021

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................1023

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................1041

הודעות מאת הציבור................................................................ 1042

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1056

עמוד