גיליון 6501 עמוד 1 מתאריך 20/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ו׳ בכסלו התשע״ג    6501    20 בנובמבר 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1058

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................1112