גיליון 6502 עמוד 1 מתאריך 22/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י    22 בנובמבר 2012

עמוד

הארכת מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני

ראיות (הגנת ילדים)........................................................ 1170

מינוי ממלא מקום לחבר הנהלת הקרן לשמירת הניקיון 1170

מינוי רשם האגודות השיתופיות......................................... 1170

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברת ועדת ערר ועל מקום מושב ועדת ערר לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה וחוק בתי דין מינהליים..............

עמוד

היתר להעלאת מחירי מלח מאכל לפי חוק פיקוח

על מחירי מצרכים ושירותים....................................... 1170

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)... 1170

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 1171

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1171

הודעות מאת הציבור................................................................ 1175

1170