גיליון 6504 עמוד 1 מתאריך 26/11/2012



רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשע״ג    6504    26 בנובמבר 2012

עמוד

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית.............. 1285

הודעות מאת הציבור...................................................................................... 1292

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג(ב)(3) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-1951י, הממשלה האריכה את תוקפה של הכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, מיום כ׳׳ט בחשוון התשע׳׳ג )14 בנובמבר 2012( עד יום א' בכסלו התשע׳׳ג )14 בדצמבר 2012(, בשטח התחום והמתואר במפה המצורפת בזה.

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 78; התשנ׳׳ח, עמ' 42.

1285 ילקוט הפרסומים 6504, י״ב בכסלו התשע״ג, 26.11.2012