גיליון 6505 עמוד 1 מתאריך 26/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשע״ג    6505    26 בנובמבר 2012

עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה

לגיור לפי חוק יסודות התקציב ................................ 1294

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים .............................. 1298

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל ........... 1299

עמוד

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .............. 1300

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה ... 1308 הודעה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות

חוק התכנון והבנייה) .................................................. 1332

1332 הודעות מאת הציבור