גיליון 6506 עמוד 1 מתאריך 29/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

1    29 בנובמבר 2012

עמוד

ביטול מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי.....1354

ביטול מינוי ממוני גבייה לפי החוק האמור..................... 1355

אצילת סמכויות המפקח על התעבורה............................ 1356

הודעה על מינוי חשבים מלווים ונציגים מטעם החשבת הכללית לפי חוק הרשות הארצית

לכבאות והצלה................................................................. 1356

צו להחזר תוקף של זכות מטפחים....................................... 1356

הודעה בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו...... 1357

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט.....................1357

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות למחוזות

ירושלים, מרכז והצפון.................................................... 1357

עמוד

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק

כלב ברצועה....................................................................... 1358

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 1359

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2012...... 1359

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2012.... 1359 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2012....    1361

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2012. 1362

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1364

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1364

הודעות מאת הציבור................................................................ 1371

תיקון טעות