גיליון 6506 עמוד 39 מתאריך 29/11/2012יציל שירותי מימון בע׳׳מ

(ח׳׳פ 003255-8- 52)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.11.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד לאורה נקש מגנאג׳י, ממרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 46, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

לאורה נקש מגנאג׳י, עו״ד, מפרקת

פתרונות תחבורת רכבות אורבניות בע״מ

(ח״פ 51-460400-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.11.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי גרנות, ת״ז 050550904, מרח' דוד רזיאל 55ד, הרצליה, למפרק החברה.

נפתלי גרנות, מפרק

נימוזה בע״מ

(ח״פ 51-247711-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.11.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חנן פלדמוס, אצל אלוני חץ נכסים והשקעות בע״מ, רח' ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

חנן פלדמוס, עו״ד, מפרק

גושפנקה חיבורים עסקיים אסטרטגיים בע׳׳מ

(ח״פ 51-433227-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.11.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי מלכה אדלר ניזרי, מרח' הקישון 32, רעננה, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אורלי מלכה אדלר ניזרי, מפרקת

גושפנקה חיבורים עסקיים אסטרטגיים בע״מ

(ח״פ 51-433227-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.1.2013, בשעה 9.00, ברח' מצפה 4, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורלי מלכה אדלר ניזרי, מפרקת

שקדן אחזקות בע׳׳מ

(ח״פ 51-401696-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.8.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יואב אבן, מרח' הבנקים 8, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

יואב אבן, עו״ד, מפרק

1391 ילקוט הפרסומים 6506, ט״ו בכסלו התשע״ג, 29.11.2012