גיליון 6507 עמוד 1 מתאריך 03/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התשע״ג    6507    3 בדצמבר 2012

עמוד    עמוד

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת    הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 1412

הכספים 2011...................................................................... 1402    הודעות    בדבר    רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................ 1403    טעות דפוס בהודעה כאמור......................................... 1413

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים..    1404    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1419

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 1407    בקשות    לפירוק    חברות על ידי בית המשפט..................... 1427

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..... 1410    הודעות מאת הציבור................................................................ 1428