גיליון 6508 עמוד 1 מתאריך 04/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בכסלו התשע״ג


6508


4 בדצמבר 2012


עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ההשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית וממלא מקומו לפי חוק


שירות הביטחון הכללי................................................... 1446

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה......... 1446

הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה 1446

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום), וחוק בתי דין מינהליים............................... 1446

הודעה בדבר מינוי ועדת שירות לעיריות........................ 1446 מינוי ממלא מקום של נציג שר האנרגיה והמים

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראת חוק התכנון והבנייה) 1447

העברת סמכויות לפי חוק עבודת נשים............................ 1447

הסמכת נותנת אישור לפי חוק    רישוי    עסקים.................. 1447

מינוי ממלא מקום לחבר הנהלת הקרן למען בעלי

חיים....................................................................................... 1447

הודעות על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 1447

מינוי מבקרת לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי.......................................................... 1448

עמוד

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 1448

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית........................................ 1448

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

להסדרת הטיפול באריזות............................................. 1448

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1448

הסמכת מנהל לפי תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון

לביצי מאכל)....................................................................... 1448

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 1449

הודעה בדבר שינוי בתקן....................................................... 1449

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין

ובדבר עיכוב ביצוע עונש השעייה............................ 1449

הודעה על מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות

(נתיבות)........................................................................................... 1450

הודעות לפי חוק התכנון הבנייה......................................... 1451

הודעה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות

חוק התכנון והבנייה)...................................................... 1469

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1469

הודעות מאת הציבור................................................................ 1473